Öppettider:  må-fr 9.00-13.00 och 14.00-17.30

Dataskyddspolicy - GDPR

1. Dataskydd en överblick

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration listad nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Anmärkning om det ansvariga organet" i denna dataskyddsdeklaration.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du meddelar dem till oss. Detta kan vara t. ex. uppgifter som du anger i ett kontaktformulär eller E-mail.

Andra uppgifter registreras automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT-system. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid på sidan visades). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter för?

En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Annan information kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst ta emot information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram. Om vi användar ett analysverktyg hitta du detaljerad information om dessa analysprogram i följande dataskyddsdeklaration.

2. Hosting

Extern hosting

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (värd). De personuppgifter som registreras på denna webbplats lagras på värdens servrar. Detta kan vara v. a. vara IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktdata, namn, webbplatsåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Hostern används i syfte att fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 par. 1 lit. b GDPR) och för att säkerställa en säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt online-erbjudande av en professionell leverantör ( Artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och följa våra instruktioner när det gäller dessa uppgifter.

Vi använder följande värdar:

Miss Hosting AB
Luntmakargatan 96
113 51 Stockholm
Sverige

3. Allmän information och obligatorisk information

Integritet

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras personligen med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Östers Frisörsalong
Vernisa Basic
Kvarnhagsgatan 2
352 40 Växjö

Telefon: +46 (0) 470-18830
E-Mail:

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och sätten att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Såvida inte en specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsdeklaration förblir dina personuppgifter hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har några andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller kommersiella lagringsperioder); i det senare fallet sker strykningen efter att dessa skäl inte längre gäller.

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra när det gäller dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att ingen dataskyddsnivå som kan jämföras med den i EU kan garanteras i dessa länder. Till exempel är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. hemliga tjänster) behandlar, utvärderar och lagrar dina data permanent på amerikanska servrar för övervakningssyfte. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i den databehandling som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamlingen av data i speciella fall och direktannonsering (artikel 21 GDPR)

Om databehandlingen sker på grundval av artikel 6 par. 1 lit. E eller F GDPR har du när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår från din speciella situation.; Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grund som behandlingen baseras på finns i denna dataskyddsdeklaration. Om du motsätter dig kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa tvingande skäl som är värda att skydda för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. (Invändning enligt artikel 21 punkt 1 GDPR).

Om dina personuppgifter behandlas för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan reklam.; Detta gäller även profilering i den mån det är förknippat med sådan direktreklam. Om du motsätter dig kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktreklam (invändning enligt artikel 21 paragraf 2 GDPR.

 

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har de registrerade rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål finns utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan informationen som du överför till oss inte läsas av tredje part.

 

Information, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga lagstadgade bestämmelser har du rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

• Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under kontrollens längd har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
• Om behandlingen av dina personuppgifter har hänt / sker olagligt kan du begära en begränsning av databehandlingen istället för att radera.
• Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
• Om du har gjort invändningar i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR, måste dina och våra intressen vägas upp. Så länge det ännu inte är klart vars intressen dominerar, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl för viktigt allmänintresse som behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Våra internetsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar inte skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (session cookies) eller permanent (permanent cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta kakor förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem själv eller din webbläsare raderar dem automatiskt.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte fungerar utan dem (t.ex. kundvagnens funktion eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnens funktion) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) lagras på grunden för artikel 6.1 f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av kakor för teknisk felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av kakor har begärts lagras de berörda kakorna uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6 stycke 1 lit. samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

I den mån cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och vid behov be om ditt samtycke.

Serverloggfiler

Sidleverantören samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

• Webbläsartyp och webbläsarversion
• operativsystemet som används
• Refferer-URL
• Värdnamn för åtkomstdatorn
• Tid för serverförfrågan
• IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna som du angav där, att lagras av oss för att behandla begäran och vid uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till uppfyllandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6 par. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR) om detta ifrågasattes.

Uppgifterna som du anger i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss ta bort det, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive all personlig information som härrör från den (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b GDPR, förutsatt att din begäran är relaterad till uppfyllandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (artikel 6 par. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR) ) om detta ifrågasattes.

Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring gäller inte längre (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - särskilt lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

Social medier

Plugins för sociala medier med Shariff

Denna webbplats använder plugins från sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter).

Du kan vanligtvis känna igen plugin-programmen genom deras respektive sociala medialogotyper. För att garantera dataskydd på denna webbplats använder vi bara dessa plugins tillsammans med den så kallade "Shariff" -lösningen. Denna applikation förhindrar att plugin-program integrerade på denna webbplats överför data till respektive leverantör när sidan öppnas för första gången.

Först när du aktiverar respektive plugin genom att klicka på tillhörande knapp kommer en direktanslutning till leverantörens server att upprättas (samtycke). Så snart du aktiverar plugin-programmet får respektive leverantör information om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du är inloggad på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook) samtidigt kan respektive leverantör tilldela ditt besök på den här webbplatsen till ditt användarkonto.

Att aktivera plugin-programmet utgör samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 a GDPR. Du kan återkalla detta samtycke när som helst med verkan för framtiden.

Länk till vår Instagram-sida

På vår hemsida hittar du en länk till vår Instagram-sida. Om du klickar på den här länken kan personuppgifter överföras till Instagram. Vi ansvarar inte och har ingen kontroll över Instagrams integritetspolicy. Mer info om Instagrams databehandling hittar du här: https://help.instagram.com/519522125107875

Läs även ”Ansvar för länkar” på vår Imprint-sida

6. Insticksprogram (plugin) och verktyg

Google Maps

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till och lagras av Google på servrar i USA. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Web-teckensnitt i syfte att visa teckensnitten enhetligt. När du ringer upp Google Maps laddar din webbläsare nödvändiga webbteckensnitt i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt.

Användningen av Google Maps är av intresse av en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6, punkt 1 lit. samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar information här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du hittar mer information om hantering av användardata i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.